PIRMIEJI TARYBINIAI AUTOMOBILIAI PERKRAUSTYMUI

Automobilis perkraustymui — ne tik technikos kiestėjimo sim­bolis, bet ir būtina sąlyga pramonei, žemės ūkiui, visuomeniniams santykiams vystytis. Nedideliame straipsnyje ,,Viena iš madingųjų pramonės šaktr, iš­spausdintame 1913 metais, V. Leninas rašė: „Esant kapitalistiniam liaudies ūkio organizavimui, automo­biliai priklauso tik kuo siauriausiam turtingųjų žmo­nitį sluoksniui”. Toliau: „Tarp kitko. Automobilinin­kystė, jei ji aptarnauja daugumą gyventojų, turi di­džiulę reikšmę, nes susivienijusių darbininkų visuo­menė automobiliais pakeis labai didelį skaičių darbo gyvulių žemdirbystės ir vežikavimo srityje. Toks pakeitimas leis milijonus dešimtinių, naudojamų da­bar pašarui arkliams gaminti, panaudoti grūdų, mė­sos, pieno gavybai…” (Raštai, 19 t., V., 1953, p. 259).

autosrautas_ii-501

Suprasdama automobilių perkraustymui pramonės reikšmę hau­dies ūkiui, jauna Tarybų valstybė, praktiškai jos ne­paveldėjusi iš carinės Rusijos, stengiasi sukurti savą gyvybiškai būtiną pramonės šaką. 1924 metų lapkri­čio 7 dieną Raudonąją aikštę iškilmingai įvažiuoja pirmųjų tarybinių sunkvežimių AMO-F-15 „raudo­nasis dešimtukas”. Visa šalis džiaugsmingai sveikina šiuos besikuriančios naujos pramonės pirmagimius. 1927 metais į Maskvos automobilių gamyklos kiemą išrieda pirmas tarybinis mažalitražinis lengvasis au­tomobilis

Pirmasis Tarybų valstybės penkmetis — didelių užmojų ir statybų krovinių metai. Pertvarkoma ir smarkiai iš­

plečiama Maskvos automobiliq gamykla AMO, spar­čiai kyla tarybinės automobilių pramonės milžinas — gamykla Gorkyje. Nuriedėję nuo jos konvejerių, netrukus po visą šalį pasklinda taip reikalingi sunk­vežimiai ir lengvieji automobiliai. 1935 metais ši ga­mykla TSRS liaudies ūkiui atidavė 44 700 sunkveži­mių ir 18 954 lengvuosius automobilius…

Taip pat skaitykite:

Sparčiai sukurta ir sutvirtėjusi automobilių pra­monė optimistiškai žengia antrąjį penkmetį: pra­dedama įvairios konstrukcijos bei modelių lengvųjų automobilių masinė gamyba, be kurios neįmanoma automobilizacija — vienas iš šalies gerovės rodiklių. Deja, prasideda Didysis Tėvynės karas. Sunkiuose jo keliuose savos pramonės sukurtas tarybinis automo­bilis pasirodė be galo patikimas…

  1. Kam padovanotas pirmasis tarybinis automo­bilis?
  2. Kada sukurtas pirmųjų tarybinhį .sunkvežimių „raudonasis dešimtukas” ir kokius bandymus jis iš­laikė?
  3. Dėl ko minėtinas pirmasis tarybinis mažahtra­žinis lengvasis automobilis?
  4. Kaip buvo kuriami mūsų šalies automobilių pramonės pagrindai?
  5. Kuo pasižymėjo ikikariniai masinės gamybos tarybiniai automobiliai?

Straipsnių talpinimas – Forumup.lt