Ekologinių ūkių plėtra Lietuvoje 1993-2010 Pradžia

Ekologinių ūkių plėtra Lietuvoje 1993-2010 Pradžia

Nors magistro darbas buvo parašytas 2011 metais, bet studentų nemažėja, tad norime juos supažindinti su geriausiu to meto mokslo darbu.

Magistro baigiamasis darbas

Aplinkosaugos organizavimo studijų programa, valstybinis kodas XXXXXXXX
Ekologijos ir aplinkotyros studijų kryptis
Vadovė: prof. habil. dr. Vida Stravinskienė
(Pedagoginis vardas, mokslinis laipsnis, vardas, pavardė) (Parašas) (Data)

Apginta ___________________ __________ __________ (Fakulteto/studijų instituto dekanas/direktorius) (Parašas) (Data)

XXXXXX, XXXXXXX
TURINYS

SANTRAUKA 3
SUMMARY 4
ĮVADAS 5
1. LITERATŪROS ANALIZĖ 7
1.1. Ekologinio ūkio samprata ir teisinė reglamentacija 7
1.1.1. Tradicinio žemės ūkio pertvarkymas į ekologinį žemės ūkį 11
1.1.2. Ekologinio žemės ūkio taisyklės ir sertifikavimas 16
1.2. Ekologinio ūkininkavimo ypatumai Europoje ir Lietuvoje 19
1.3. Ekologinių ūkių plėtros tendencijos Lietuvoje 22
1.3.1. Ekologinių ūkių plėtrą ir konkurenciją lemiantys veiksniai 23
1.3.2. Ekologinių ūkių plėtros trukdžiai 28
2. DARBO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, OBJEKTAS IR METODIKA 31
2.1. Darbo tikslas ir uždaviniai 31
2.2. Tyrimo objekto charakteristika 31
2.3. Tyrimo metodika 32
3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 36
3.1. Ekologinių ūkių skaičiaus ir plotų kitimo Lietuvoje 1993-2010 analizė 36
3.2. Ekologinių ūkių skaičiaus ir pereinamojo laikotarpio ekologinių ūkių skaičiaus kitimo
analizė 39
3.3. Ekologinių ūkių skaičiaus kitimo apskrityse analizė 40
3.4. Finansinės paramos įtaka ekologinių ūkių plėtrai 42
IŠVADOS 52
LITERATŪRA 54
PRIEDAI 59

SANTRAUKA

Ekologinių ūkių plėtra Lietuvoje 1993-2010

Darbo tikslas – atskleisti, kaip Lietuvoje kito ekologinių ir pereinamojo laikotarpio ūkių skaičius ir plotas 1993-2010 metais.
Magistro darbe keliama hipotezė, kad ekologinių ūkių skaičius ir jų plotai 1993-2010 m. patikimai didėja priklausomai nuo finansinės paramos.
Atsižvelgiant į darbo tikslą ir keliamą hipotezę, darbe siekiama įvykdyti šiuos uždavinius:
1. Ištirti kaip kito ekologinių ūkių skaičius šalies mastu 1993-2010 metais;
2. Įvertinti ekologinių ūkių plotų kitimo tendencijas;
3. Ištirti kaip patikimai didėjo ekologinių ir pereinamojo laikotarpio ūkių skaičius;
4. Nustatyti kaip kito ekologinių ūkių skaičius apskrityse.
5. Įvertinti ekologinių ūkių plėtrą priklausomai nuo finansinės paramos.
Tyrimo metodai:
1) analizuojant ekologinio ūkininkavimo vystymosi Lietuvoje teorinius pagrindus, naudoti bendramoksliniai tyrimo metodai – loginė mokslinės literatūros ir teisinių dokumentų analizė ir sintezė;
2) įvertinant ekologinės gamybos ūkių skaičiaus ir jų ploto pokyčius, naudoti statistinių duomenų rinkimo, analizės bei sintezės metodai.
Tyrimui atlikti pasirinkti ekologiniai ūkiai ir pereinamojo laikotarpio ūkiai Lietuvos mastu 1993-2010 m.. Darbe naudotos ekologinio ūkininkavimo statistinių duomenų apskaičiavimo formulės (Genienė, 2004), kurių pagalba nustatyta, jog ekologinių ūkių plėtra vyksta nuosekliai didėjančia tvarka, ekologinių ūkių ir pereinamojo laikotarpio ūkių plotai, nors ir mažėjant ekologinių ūkių skaičiui didėja. Vadinasi, ekologinių ūkių bendras ploto dydis nepriklauso nuo jų skaičiaus. Pagal atliktą analizę daroma išvada, kad finansinė parama turi didelę įtaką Lietuvos ekologinės gamybos ūkių vystymuisi, nes ekologinis ūkininkavimas reikalauja daugiau darbo bei gamybos sąnaudų, gaunamos mažesnės pajamos ir pelnas nei tradicinės gamybos ūkiuose.

2 dalis (SUMMARY).

3 dalis.

Magistro darbas parašytas 2011 m., bet įkeltas: 2015-04-13

Taip pat skaitykite: