Ekologinių ūkių plėtra Lietuvoje 1993-2010 9

Ekologinių ūkių plėtra Lietuvoje 1993-2010 9

Taigi, teks Jums susipažinti ir su devinta mokslinio darbo dalimi apie ūkių plėtrą ekologiškame sektoriuje Lietuvoje.

Nuo 2005 m. sertifikavimo įstaiga yra akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro prie LR Aplinkos ministerijos pagal LST EN 45011:2000 standarto reikalavimus. Nuo 2008 m. įstaiga sertifikuoja išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktus, pagal Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų pripažinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524. 2011 m. sertifikavimo įstaiga pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vokietijos ekologinių ūkių asociacija „BioPark“.
Paminėtina, kad Lietuvoje yra priimta Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (2003), kurioje žemės ūkio srityje ekologinis ūkininkavimas įvardytas kaip svarbus šiam tikslui pasiekti, o ekologinio ūkininkavimo plotų plėtra yra vienas kontroliuojamų rodiklių proceso pažangai įvertinti. Tai sudaro prielaidas įvairioms valstybės institucijoms inicijuoti priemones minėtos ekonominės veiklos skatinimui.
Ekologinė gamyba Lietuvoje reglamentuota šiais Europos Sąjungos bendrijos reglamentais ir tarptautiniais standartais:
1. Europos Sąjungos reglamentas EB Nr. 2092/91 „Dėl žemės ūkio produktų ekologiškos gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo“;
2. Europos Sąjungos bendrijos reglamentas EB Nr. 834/2007;
3. Europos Sąjungos bendrijos reglamentas EB Nr. 889/2008;
4. Jungtinių Amerikos Valstijų Organinio žemės ūkio aktas;
5. IFOAM pagrindiniai standartai ekologinio žemės ūkio produktams gaminti ir perdirbti;
6. FAO/WHO Ekologiškų produktų gamybos programa.
Pagal tarptautinius dokumentus ruošiami nacionaliniai kiekvienos šalies standartai, pritaikyti vietos sąlygoms.
Išnagrinėjus mokslinę literatūrą, galima teigti, kad ekologinis ūkininkavimas suvokiamas kaip sveiko ir vertingo derliaus užauginimas be sintetinių trąšų, pesticidų ir kitų techninių medžiagų, biologinės įvairovės saugojimas ir aplinkos taršos mažinimas.

8 dalis.

10 dalis.

Devinta darbo dalis paskelbta: 2015-04-15

Taip pat skaitykite: