Ekologinių ūkių plėtra Lietuvoje 1993-2010 6

Ekologinių ūkių plėtra Lietuvoje 1993-2010 6

Šeštoje darbo dalyje, tęsiame pradėtus darbus apie ekologiškų plėtrą Lietuvoje bei minčių pažinčiai dėstymą.

Maskoliūnaitė (2004) ekologinį ūkininkavimą apibūdina kaip tausojančiosios ūkininkavimo sistemos dalį ir gyvybingą alternatyvą tradiciniam ūkininkavimui. Čiulevičius, Kirstukas, Kripaitis (2007) ekologinės gamybos ūkį apibūdina, kaip ūkį, kuriame žemės ūkio produktų gamyba atitinka visus nustatytus aplinkosaugos reikalavimus. Tai ūkis, kuriame nenaudojamos sintetinės mineralinės trąšos ir pesticidai: augalų poreikis maisto medžiagoms tenkinamas iš gamtinių organinių šaltinių, o kovai prieš ligas ir kenkėjus naudojamos natūralios organinės medžiagos ir metodai. Ekologinis ūkininkavimas – labai patraukli žmonijai koncepcija, nes tai užtikrina maisto saugą ir garantuoja geresnę gyvenimo kokybę. Tačiau, kaip rodo patirtis, tik maža dalis ūkininkų ryžtasi ekologiškai ūkininkauti. Ekologinis ūkininkavimas reikalauja labai aukšto intelektualaus lygio, todėl kartu yra ir mažai kam prieinamas, nes augalų apsaugai, tręšimui naudojamos gerokai sudėtingesnės (lyginant su cheminėmis) mokslo bei gamybos priemonės.
Jasinskas ir Simanavičienė (2009) konstatuoja, kad ekologinis ūkininkavimas teikia ir aplinkosauginę, ir socialinę, ir ekonominę naudą. Čiegis (2009) pažymi, kad ekologinis ūkininkavimas galėtų būti traktuojamas kaip darnaus žemės ūkio vystymosi strategija. Ivanikova ir Ruževičius (2008) teigia, kad: ekologinis ūkininkavimas – tai ūkininkavimo sistema, grindžiama natūraliais biologiniais procesais ir medžiagomis ir laiduojanti aukštos kokybės bei natūralesnių žemės ūkio produktų gamybą ir realizavimą. Taigi šie apibrėžimai apima vadybinius sprendimus, nes orientuoja į žemės ūkio produktų gamybos aplinkosaugos, socialinių ir ekonominių sąlygų suderinamumo siekimą. Tai dar vienas argumentas, įrodantis, kad ekologinio žemės ūkio pažinimas ekonominės veiklos, t.y. ūkininkavimo, požiūriu yra svarbus ir vadybos kontekste. (Skulskis, 2009)

5 dalis.

7 dalis.

Šešta magistrinio darbo dalis įkelta vėliau, nei prieš tai 5: 2015-04-15

Taip pat skaitykite: